NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD FESTIVALU

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

Kultura, z. s.
Hrdinů 514/28
460 01  Liberec XII – Staré Pavlovice
IČ: 05120446

Jako organizátor festivalů Majáles Liberec 2023 a Dětský den 2023 (dále jen festival) vydávají tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do areálu festivalu, který je tvořen:

 • Vymezeným oploceným prostorem pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určeným pro návštěvníky
 • Vymezeným oploceným prostorem určeným pro umělce a zvané hosty
 • Vymezeným oploceným prostorem určeným pro technické zázemí organizátora
 • Vymezeným oploceným prostorem určeným pro parkování vozidel návštěvníků
 • Přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami a které jsou ve správě organizátorů festivalu (dále jen Areál festivalu)

 

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku a know-how uvnitř v jeho oplocených prostor.

 

Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

 

Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery.

 

Prostor pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky bude do 120 minut po ukončení programu uzavřen a vyklizen. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy bezpečnostní služby a uvedený prostor opustit.

 

ORGANIZACE OPATŘENÍ:

Vstupovat a pobývat v areálu festivalu mohou návštěvníci pouze na základě předložené vstupenky, opravňující je ke vstupu na akci, přičemž při prvním vstupu do areálu je návštěvník na základě předložené vstupenky označen bezpečnostní službou příslušným identifikačním náramkem. Vstupovat do areálu je možné pouze v místech k tomu určených.

Na požádání bezpečnostní služby je návštěvník festivalu povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem. Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu ve festivalovém areálu je povinen bezodkladně opustit oplocené prostory areálu festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečnostní službou.

 

Organizátoři festivalu si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími předpisy organizátora, upravujícími provoz festivalu. Dále pak každou osobu, která neuposlechne pokynů bezpečností služby nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

 

Každý návštěvník vstupující do areálu festivalu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany bezpečnostní služby osobní kontrola a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do festivalového areálu.

 

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.

 

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

 

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ FESTIVALU

Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

 

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

 

Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

 

ZÁKAZY

Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu festivalu přísně zakázáno:

 • Manipulovat s otevřeným ohněm, používat přenosné grily a tlakové lahve s hořlavými plyny
 • Prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu apod.

 

V celém areálu festivalu (tj. včetně obslužných ploch a ploch určených k parkování vozidel) je zakázáno:

 • Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby, vč. Lahví, pyrotechniky atd.)
 • Užívat drogy a jiné psychotropní látky
 • Kouřit (celý areál festivalu je nekuřácký)
 • Vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály
 • Vstupovat se psy a jinými zvířaty bez ochranných pomůcek (košíku). V případě, že je dodržena podmínka vstupu se zvířetem, je povinností majitele udržovat čistotu v areálu festivalu.
 • Vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky
 • Vnášet a používat pyrotechniku
 • Ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení
 • Poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu
 • Popisovat polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu
 • Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

 

Ve vymezeném oploceném prostoru je dále zakázáno:

 • Vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
 • Vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

 

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům bezpečnostní služby, pořadatelům a pracovníkům požárního dozoru.

 

Bezpečnostní služba a pracovníci požárního dozoru jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.

 

Zdravotnická asistence přítomná v oploceném prostoru pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení anebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.

 

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu festivalu.

 

Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup na akci (do areálu festivalu) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.

 

LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ V PŘÍPADĚ NOUZE:

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)

158 Policie

150 Hasiči

155 Zdravotnická záchranná služba

V případě noze se obraťte na kteréhokoliv pracovníka organizátora.

 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A DŮSLEDKY PORUŠENÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU

Vstupem do areálu festivalu návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

 

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu festivalu na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

 

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinností a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

 

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení či využití atrakce je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.

 

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

 

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

 

Marek Ottl
předseda výkonného výboru Kultura, z. s.

 

Petra Dovrtilová
místopředsedkyně výkonného výboru Kultura, z. s.

Menu